Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie pre verejnosť vyplývajúce z § 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z.

 

 

 Informácie pre verejnosť
vyplývajúce z § 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov


Územie obce Merašice môže byť potenciálne ohrozené z nasledujúcich zdrojov ohrozenia:

1/ Jadrové zariadenie SE a.s. Atómové elektrárne Bohunice V-2 Jaslovské Bohunice

2/ Preprava nebezpečných látok štátnou komunikáciou II/514 v oboch smeroch

 

1/ Jadrové zariadenie V-2   

  
          Kataster obce Merašice sa nachádza vo vzdialenosti 17,1 km od jadrového zariadenia V-2      Jaslovské Bohunice.

      Za haváriu na jadrovom zariadení sa považuje stav, keď sa z jadrového zariadenia dostanú do životného prostredia rádioaktívne látky v množstvách a aktivite, ktoré vyžadujú nevyhnutne realizáciu opatrení na ochranu obyvateľstva. Havária jadrového zariadenia má tri fázy, no na území obce Merašice sa spracúvajú opatrenia smerujúce k ochrane obyvateľstva bez rozdelenia do jednotlivých fáz, nakoľko nedisponuje potrebnými prostriedkami pre tieto činnosti a ochranné opatrenia budú realizované v súlade s dokumentom „Usmernenie k protiradiačným opatreniam a určenie rozsahu dokumentácie plánu ochrany pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia“, ktorý vydal Obvodný úrad Trnava, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia.


       Varovaním a vyrozumením obyvateľstva sa rozumie súhrn technických a organizačných opatrení na včasné informovanie obyvateľstva, štátnych a súkromných organizácií o vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom, alebo hrozbou úniku rádioaktívnych látok do životného prostredia. Systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva je založený na princípe varovania elektrickými poplachovými sirénami, vyhlásením slovnej informácie a hromadnými oznamovacími prostriedkami.


       Úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva :

 1. Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb – organizácia informačného toku
 2. Monitorovanie a dozimetrické zabezpečenie – obec nezabezpečuje
 3. Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov – zabezpečuje obec iba na území obce svojpomocne, prípadne v spolupráci s jednotkami polície a ozbrojených síl SR
 4. Prvá predlekárska pomoc - v rámci obce poskytovaná svojpomocne, nakoľko obec nemá k dispozícii odborné zdravotné jednotky a vzhľadom k tomu, že obec sa svojou polohou nachádza v oblasti ohrozenia, odborná komplexná zdravotná starostlivosť by bola poskytnutá v zdravotných zariadeniach mimo oblasti ohrozenia
 5. Evakuácia - za evakuáciu obyvateľstva zodpovedá obec a bude postupovať v súlade so spracovaným „Plánom evakuácie obyvateľstva“, podľa ktorého je určený smer evakuácie do kontrolného stanovišťa v Topoľčanoch.
 6. Hygienická očista – nakoľko sa obec nachádza v pásme ohrozenia, hygienická očista by nemala žiadny efekt a bola by prevedená v príslušnom kontrolnom stanovišti mimo zamoreného územia
 7. Informovanie obyvateľstva – zabezpečuje obec a cieľom je poskytnúť občanom čo najviac informácií o rozsahu nehody či havárie, presného času jej vzniku, jej presnej lokalizácie, o prevedených opatreniach ako i o nariadeniach súvisiacich so sebaochranou, či ochranou spoluobčanov apod.
 8. Individuálna ochrana osôb – obec má spracovaný plán výdaja prostriedkov individuálnej ochrany jednotlivca a v prípade potreby budú občanom vydané ochranné masky a filtre.
 9. Profylaxia – Jódové profylaktiká sa použijú až po podaní informácie obcou najneskôr do 2 hodín od obdržania tejto informácie a podľa doporučených pokynov.
 10. Ukrytie osôb – obyvatelia obce v prípade potreby na čas nevyhnutne potrebný po jadrovej nehody či havárie ukrytý v dočasných úkrytoch, ktoré sú vyznačené v Pláne ukrytia.
 11. Dezaktivácia – obec neplánuje žiadne činnosti spojené s dezaktiváciou, či uskladnením kontaminovaného materiálu. O týchto činnostiach rozhodnú odborne spôsobilé nadriadené zložky.
 12. Regulácia spotreby potravín – Vydávanie opatrení ohľadne potravín, vody a krmív budú zabezpečovať štátne orgány na základe výsledkov monitoringu.

         Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany je možné získať na Obecnom úrade v Merašiciach.

         V uvedenej dokumentácii sa nenachádzajú žiadne dôverné informácie alebo utajované skutočnosti, ktoré by podliehali obmedzeniam vyplývajúcim zo zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a zákona č. 248/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platných zneniach.

 


2/ Preprava nebezpečných látok

       Nebezpečné látky sú látky, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť ohrozenie zdravia, života, majetku, či narušiť negatívne stav životného prostredia. Nebezpečné látky sa však bežne využívajú vo výrobných procesoch a preto je ich preprava nevyhnutná. Medzi najpoužívanejšie nebezpečné látky používané v priemyselnej výrobe sú kyseliny, priemyselné plyny, amoniak, riedidlá, pohonné hmoty a pod. V prípade havárie môže prísť k nežiaducemu úniku týchto látok do okolia, čo by malo negatívny dopad na živé organizmy či majetok a preto je potrebné plánovať protichemické a proti biologické opatrenia.


Úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva :

 1. Vyrozumenie a varovanie obyvateľstva – obec pri bezprostrednom ohrození obyvateľstva a hospodárstva únikom nebezpečných látok vykonáva varovanie obyvateľstva stanovenými signálmi a to 2 minútovým kolísavým tónom, ktorý je po jeho skončení doplnený slovnou informáciou. Táto obsahuje deň a hodinu vzniku ohrozenia, údaje o zdroji ohrozenia, údaje o veľkosti a lokalite ohrozenia a základné pokyny na ochranu obyvateľstva. V obci Merašice sa použije siréna a miestny rozhlas.
 2. Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov – túto činnosť organizujú zložky polície spoločne s orgánmi CO a ASR. Obec zodpovedá za zabezpečenie týchto činností na území obce vlastnými silami a prostriedkami podľa rozhodnutia starostu obce v spolupráci s políciou.
 3. Prvá predlekárska pomoc a neodkladné zdravotná starostlivosť – v rámci obce je poskytované svojpomocne, neodkladná lekárska starostlivosť bude zabezpečená prostredníctvom zdravotníckych zariadení na základe určenia nadriadených zložiek.
 4. Evakuácia – pri úniku nebezpečných látok je riadená v zmysle spracovaných plánov lokálne a operatívne. Najvhodnejší postup je kolmo na smer vetra.
 5. Hygienická očista – Úplnú hygienickú očistu vykonávajú špeciálne jednotky. Očista sa realizuje chemicky alebo mechanicky.
 6. Individuálna ochrana osôb – špeciálne prostriedky individuálnej ochrany je povinný zabezpečiť v zmysle vyhlášky č. 533/2006 Z.z. ohrozovateľ
 7. Ukrytie osôb – v prípade vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečných látok sa ukrytie realizuje v pivničných priestoroch domov, či na výškových budovách, vhodná alternatíva záleží od vlastností jednotlivých nebezpečných látok. Rozhodnutie o vhodnosti ukrytia sa urobí až po dôkladnej analýze mimoriadnej udalosti. Najúčinnejším a najúčelnejším opatrením však je okamžité opustenie postihnutého územia.

 

Záchranné práce zahŕňajú :

 • Súbor činností, ktorých cieľom je najmä vyslobodenie postihnutých osôb, poskytnutie prvej pomoci, záchrana života, zdravia a majetku, ich odsun mimo priestor postihnutý mimoriadnou udalosťou
 • Súbor činností, ktorých cieľom je zamedziť pôsobeniu a šíreniu následkov mimoriadnej udalosti
 • Súbor činností potrebných na optimálne odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

 

Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany možno získať na Obecnom úrade v Merašiciach.

        V uvedenej dokumentácii sa nenachádzajú žiadne dôverné informácie alebo utajované skutočnosti, ktoré by podliehali obmedzeniam vyplývajúcim zo zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
 


                                                                                                                               Mgr. Stanislav Michal 
                                                                                                                                      starosta obce
 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Bryndzový koláč

Cesto rozdeľte na polovice. Jednu vyvaľkajte a dajte na plech. Z brynd ...

webygroup

Úvodná stránka